تحصیل در آمریکا در رشته‌های مختلف می‌تواند برای بسیاری از افراد، گزینه جذابی مح